Lasten oikeudet

Eduskunnan oikeusasiamies listaa lasten oikeudet, jotka koskevat kaikkia lapsia, selkeästi. Ne pohjautuvat neljään periaatteeseen: lapsia ei saa syrjiä, lapsen etu pitää ottaa huomioon, lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemystä pitää kunnioittaa. Lasten oikeuksia suojelevat sekä YK:n lasten oikeuksien sopimus että Suomen lait, kuten lastensuojelulaki. Suomen peruslaissa sanotaan, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11.

Oikeuksien valvonta

Tärkein lasten oikeuksia koskeva asiakirja maailmassa on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Se on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki maailman maat. Suomessa sopimus tuli voimaan 1991. Suomessa lapsen oikeuksia ja niiden toteutumista valvovat eduskunnan asettamat oikeusasiamies ja lapsiasiainvaltuutettu. Jos esille on tullut väärinkohtelua, voidaan asiasta tehdä kantelu oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu mm. tarkastukset kouluissa, lastenkodeissa, nuorisokodeissa sekä erilaisissa lasten hoitolaitoksissa. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on ottaa selvää lasten mielipiteistä ja kertoa niistä aikuisille, ottaa selvää, miten lapset voivat ja miten heidän oikeutensa toteutuvat, tiedottaa lapsille ja aikuisille lasten oikeuksista, vaikuttaa päättäjiin niin, että lasten asiat ovat hyvin sekä tehdä yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka hoitavat lasten asioita. Ympäri maailman pitäisi olla itsestään selvää, että kaikki lapset ovat yhdenvertaisia eli samanarvoisia. Se tarkoittaa, että lapsen tai hänen vanhempansa ikä, ihonväri, kieli, omaisuus, uskonto, vamma tai sairaus ei vaikuta lapsen oikeuksiin. Ketään ei saa syrjiä tai kiusata.

Lapsen oikeus omaan hyvään elämään

Jokaisella lapsella on oikeus saada hyvä elämä. Se tarkoittaa, että lapsi saa kasvaa rauhassa ja aikuiset huolehtivat hänestä. Lapsen etu on tärkeintä, kun päätetään lapsen asioista. Aikuisten täytyy aina miettiä, miten heidän päätöksensä vaikuttavat lapsiin. Heidän täytyy tehdä päätökset niin, että ne ovat lapsen parhaaksi. Aikuisten pitää myös kertoa lapselle, miksi he ovat päättäneet näin. Aikuisten täytyy ottaa selvää lapsen mielipiteestä, kun he päättävät lapsen asioista. Aikuisten täytyy kysyä ja kuunnella lapsen mielipidettä. Lapsella on myös aina oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä. Vanhemmilla on tärkein vastuu lapsen hoitamisesta. Valtion ja kuntien täytyy neuvoa ja auttaa vanhempia lapsen kasvatuksessa.