Lapset maailmalla

YK:n lapsen oikeuksiensopimuksessa on 54 kohtaa. Kaikkien aikuisten täytyy huolehtia näistä asioista.

1.Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. 2.Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Ketään lasta ei saa syrjiä. 3.Aikuisten täytyy aina selvittää mikä on lapselle parasta, kun he päättävät lapsen asioista. 4.Lapsille kuuluvat kaikki oikeudet, jotka kerrotaan tässä sopimuksessa. Valtion täytyy huolehtia, että sopimus toteutuu. 5.Lapsen vanhempien täytyy huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Lapsen kasvatus on vanhempien yhteinen tehtävä. Valtio auttaa heitä tässä tehtävässä. 6.Lapsella on oikeus hyvään elämään. Valtion täytyy huolehtia, että lapsi saa kasvaa rauhassa. 7.Lapsella on oikeus saada nimi. Lapsella on oikeus saada kotimaa ja olla sen kansalainen. Lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän kanssaan. 8.Lapsella on oikeus pitää oma nimensä ja kansalaisuutensa. Lapsella on oikeus tuntea sukulaisensa. 9.Lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä olla heidän kanssaan. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, jos hän ei asu heidän luonaan. Hän voi esimerkiksi tavata heidät tai soittaa heille. Viranomaiset voivat estää yhteydenpidon, jos se vahingoittaa lasta. 10.Joskus lapsi ja hänen vanhempansa voivat joutua eri maihin. Silloin valtion täytyy yrittää palauttaa heidät toistensa luokse. 11.Aikuiset eivät saa kuljettaa lasta toiseen maahan ilman lupaa. Valtion velvollisuus on estää se. 12.Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. Aikuisten täytyy ottaa huomioon lapsen mielipide, kun he päättävät lapsen asioista. Heidän täytyy myös kertoa päätöksestä niin, että lapsi ymmärtää sen. 13.Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä. Mielipide ei saa loukata toisia ihmisiä. 14.Lapsella on oikeus ajatella vapaasti. Lapsella on oikeus uskontoon. Lapsella on oikeus itse päättää, kuuluuko hän uskontokuntaan, mutta lapsen ei ole pakko kuulua mihinkään uskontokuntaan. Vanhempien tehtävä on auttaa lasta tämän oikeuden käyttämisessä. 15.Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin ja käydä niiden kokouksissa. 16.Lapsella on oikeus yksityisyyteen eli kukaan ei saa kertoa lapsen asioista toisille ihmisille ilman lapsen lupaa. Lapsen kunniaa tai mainetta ei saa loukata. Kukaan vieras ei saa tulla lapsen kotiin ilman lupaa. Vain lapsi itse saa avata omat kirjeensä. 17.Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti. Aikuisten täytyy suojella lasta tiedolta, joka vahingoittaa häntä. 18.Lapsen vanhempien pitää huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Valtion ja kuntien täytyy auttaa vanhempia, jos he tarvitsevat apua. 19.Aikuisten täytyy suojella lasta väkivallalta ja huonolta kohtelulta. Lasta ei saa satuttaa millään tavalla. 20.Lapsella on oikeus saada apua, jos vanhemmat eivät huolehdi hänestä tai kohtelevat häntä huonosti. Silloin lapsi voi asua esimerkiksi toisessa perheessä tai lastenkodissa. Lapsi voi palata takaisin omaan kotiin, jos olot kotona paranevat. Lapsen kotia ei saa vaihtaa monta kertaa. Lapsella on oikeus säilyttää suhteet hänelle tärkeisiin ihmisiin. 21.Lapsi voi saada pysyvästi uudet vanhemmat, jos lapsen omat vanhemmat ovat kuolleet tai eivät voi huolehtia hänestä. Tätä sanotaan adoptioksi. Näitä kohtia on siis monia lisää, tässä vain 21 ensimmäistä. Koska ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, on myös jokaisella ihmisellä velvollisuus kunnioittaa toisten ihmisoikeuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aikuisten tulee kasvattaa lapsia niin, että lapset kunnioittavat kaikkia erilaisia ihmisiä. Lapsella on oikeus saada suojelua väkivallalta ja kiusaamiselta. Lapsi ei saa kiusata tai vahingoittaa toisia millään tavalla. Lapsella on oikeus puhtaaseen ympäristöön. Myös lapsella on velvollisuus huolehtia ympäristön puhtaudesta. Lapsella on oikeus omaan ajatteluun, kulttuuriin ja uskontoon. Myös lapsella on velvollisuus kunnioittaa toisten ajatuksia ja uskontoa.

Tärkeä sanasto lapsille

Yhdistyneet Kansakunnat eli YK haluaa rauhaa koko maailmaan. Se auttaa kaikkia maita tekemään yhteistyötä, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat. YK:n jäseniä ovat kaikki maailman valtiot. Valtio ja kunnat järjestävät Suomessa palveluita ihmisille. Suomen kansalaiset muodostavat valtion. Valtion asioista asioista päättää eduskunta. Jokainen suomalainen asuu jossakin kunnassa. Kotikunnan asioista päättää kunnanvaltuusto. Veroilla maksetaan esimerkiksi koulunkäynti ja terveydenhoito. Viranomaiset tarkoittavat aikuisia, jotka ovat töissä valtiolla tai kunnalla. He tekevät töitä esimerkiksi lastensuojelussa, koulussa, poliisissa tai sairaalassa. Lapsialan toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt ja tutkimuslaitokset sekä viranomaiset, jotka päättävät lasten asioista. Palvelu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapset pääsevät lääkärin, jos he sairastu-vat. Myös koulu ja päivähoito ovat lapsille suunnattuja palveluita. Lastensuojelulaitos tarkoittaa paikkaa, jossa lapsi voi asua, jos hän ei voi asua vanhempiensa kanssa. Lastensuojelulaitoksessa asuu yhtä aikaa monia lapsia. Sijaisperhe tarkoittaa toista perhettä, joka pitää huolta lapsesta. Lapsi voi muuttaa sijaisperheeseen, jos hänen omat vanhempansa eivät voi huolehtia hänestä. Lapsi voi palata omien vanhempiensa luokse, jos se on lapselle hyväksi. Adoptio tarkoittaa, että lapsi muuttaa pysyvästi toiseen perheeseen ja saa uudet vanhemmat. Lapsi ei enää palaa omien syntymävanhempiensa luokse. Vähemmistöryhmillä tarkoitetaan ihmisiä, joiden kieli, kulttuuri, uskonto tai muu piirre eroaa valtaväestöstä. Suomessa kielivähemmistöryhmiin kuuluvat esimerkiksi romanit, suomenruotsalaiset ja viittomakieliset sekä monet maahanmuuttajat. Saamelaiset ovat vähemmistö sekä alkuperäiskansa.